2015 – PPI CENTRE – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA – ENERGOPILOTY

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Jímání energie nutné k provozu tepelných čerpadel země-voda probíhá prostřednictvím odběr nízkopotenciálního tepla z energetických pilot a zeminy pod základovou deskou. V tomto případě slouží energetické piloty a základová deska včetně okolí jako akumulátor zdroje tepla a chladu.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PPI CENTRE

Budova je navržena v pasivním standardu, vytápěna a chlazena tepelným čerpadlem Vaillant o výkonu 20kW, primární okruh je uložen v energopilotách, tvřících základy budovy. 

Jedná se o šestipodlažní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 15,92 x 23,97 m, navržený jako monolitický železobetonový skelet s dozdívkami  obvodového pláště a prostor technického a sociálního zázemí .

Zdroj tepla/chladu – primární okruh tepelného čerpadla jsme navrhli pomocí energopilot a je založen na principu předávání tepla mezi kapalinou cirkulující v potrubí uloženém v armovacích koších energopilot a okolním prostředím. 

V letním období se teplo odebírané z objektu „ukládá“ do energetických pilot (betonové jádro, základová deska) a okolního prostředí. Tímto se zvyšuje teplota v pilotách.

V zimním období se naakumulované teplo zpětně odebírá z energopilot a je použito pro chod tepelných čerpadel v topném režimu – k vytápění budovy, případně i k ohřevu teplé vody. 

Energopiloty  byly rozmístěny dle námi zpracované projektové dokumentace zdroje tepla pod základovými pasy budovy, následně propojeny sběrným potrubím,  které bylo svedeno pomocí rozdělovače a sběrače do budoucí strojovny s tepelným čerpadlem.

Takto připravené rozvody pak byly zakomponovány do konstrukce základů budovy PPI CENTRE a připraveny k naplnění nemrznoucí kapalinou a k napojení na primární okruh tepelného čerpadla.