VODA JAKO NOSIČ TEPLA

Tepelná čerpadla odebírající teplo z vody a předávající jej do topného okruhu se označují názvem voda/voda. V odborné literatuře se o této aplikaci píše jako o nejekonomičtějším způsobu. Je to díky tomu, že podzemní voda, kterou tepelné čerpadlo ke své funkci využívá vstupuje do primárního výměníku s konstantní teplotou nejméně 7ºC. U minerálních vody jsou tyto teploty podstatně vyšší. Teplota pracovního media na vstupu do čerpadla zásadně ovlivňuje topný faktor (COP) daného zařízení. Platí, že čím teplejší vstupní medium je, tím vyšší má tepelné čerpadlo topný faktor.

 

Na druhé straně zkušenosti z praxe říkají, že systém voda/voda není tak super, jak se tvrdí. Je to proto, že tyto instalace v normálních podmínkách se výrazně liší od laboratorních zkoušek.

U rodinných domů jsou nejčastější komplikace, že voda je chemicky nebo mechanicky znečištěná a musí se tedy upravit, aby nedocházelo k zanášení potrubí a výměníku. Jediný spolehlivý způsob jak provozovat systém voda voda je s předřazeným výměníkem tepla, který lze jednoduše demontovat a čistit. Chemická úprava vody je totiž pro domácí instalaci v podstatě nereálná. 

Další komplikace, která tento systém skoro vylučuje k použití u rodinných domů, je vodní zákon. Podle tohoto nařízení nesmíte čerpanou podzemní vodu vypouštět na povrch, ale musíte ji znovu vrátit do stejné hloubky, odkud je čerpána. Musíte mít tedy studny dvě – čerpanou a vsakovací. Nedodržení tohoto nařízení může být velmi drahé!

A v neposlední řadě je zde ještě jeden fakt – to, že zřídka má běžná studna dostatek vody pro dlouhodobé čerpání. Tepelné čerpadlo o výkonu 8-10 kW potřebuje stabilní průtok vody 0,8l/s.

V topné sezóně, kdy tepelné čerpadlo topí 20 hod/den tedy proteče tepelným čerpadlem 0,8x3600x20=57600 litrů vody DENNĚ! 

POZNATKY Z PRAXE:

  • studna má většinou málo vydatný zdroj vody pro tepelné čerpadlo
  • potvrdit vydatnost zdroje lze čerpací zkouškou. A ta je poměrně drahá a nikdy není na 100% záruky, že voda nezmizí
  • voda je s obsahem mikročástic a ty zanášejí potrubí, výměník, čerpadlo
  • energie nutná pro čerpání vody není zdarma a není malá
  • tento systém není bezúdržbový
  • systém voda/voda je provozně nespolehlivý díky kolísání hladiny podzemních vod